Ajándékutalvány és Ajándékjegy Szerződési Feltételek

1.   Ajándék vásárlása
Az Angyalok Konyhája Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) ajándékozásra a https://www.angyalokkonyhaja.hu/hu/ajandekutalvanyok honlapon feltüntetett utalvány és jegy lehetőségeket kínálja. 
Az ajándékutalvány és ajándékjegy (továbbiakban: Ajándék) megrendelésével és díjának kifizetésével Ön (továbbiakban: Ajándékozó) kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta az utalványok és jegyek használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési és felhasználási feltételeket, adat és panaszkezelési szabályainkat és azok minden pontjával egyetért. Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Angyalok Konyhája Kft. a rendeléssel, működéssel és az ajándék eljuttatásával, felhasználásával kapcsolatos tájékoztatási célú emaileket küldjön az Ön számára.
 
2.    Szolgáltatói adatok
Cégnév: Angyalok Konyhája Szolgáltató és Egészségügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1013 Budapest, Attila út 27. 1. em. 3.
Adószám: 12648151-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-696591
Szerződés nyelve: magyar
Elérhetőség: info@angyalokkonyhaja.hu 
Telefon: +36 30 475 9363 
3.    Adatkezelési szabályok
Az adatok kezelése és védelme az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint történik. Az Adatvédelmi tájékoztató a honlap láblécében található. 
A Szolgáltató, az ajándék egyedisége miatt, ahol a szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Ajándékozott) és a díjfizető – Ajándékozó személye különböző, az ajándék felhasználására vagy az Ajándékozott adataira, egészségi állapotára vonatkozó információt az Ajándékozónak csak az Ajándékozott írásbeli engedélyével, vagy törvényes képviseleti jogviszony esetén ad ki. 
4.     Megvásárolható Ajándékok köre
A honlapon megjelenített Ajándékok egyedi nevei alatt található árak bruttó árak, melyek tartalmazzák az áfát. 
30 000,- Ft (azaz harmincezer forint) feletti Ajándéknál a budapesti kiszállítás díját is tartalmazza az ár. A honlapon a Szolgáltató részletesen feltünteti az adott ajándék tartalmát:
az igénybe vevő személyek számát, az időtartamát, területi hatályát és a szolgáltatás tartalmát. Az adott szolgáltatás részleteiről a honlapon a szolgáltatás neve alatt tájékozódhat. Az ajándékok felhasználhatósági ideje – a vásárlástól számított – 1 év. 
5.    Vásárlás menete
5.1. A megrendelés történhet a honlapon a kiválasztott Ajándékhoz tartozó „Megrendelem” gomb megnyomása után megjelenő űrlap kitöltésével, és a központi telefonszámon, emailcímen történő igénybejelentéssel. A megrendelésnél az Ajándékozónak dönteni kell a kiküldés formájáról (online, vagy fizikai csomag), mert 30 000, -Ft alatti ajándékoknál a fizikai csomag -a kiszállítás helyszínétől függő- kiküldési költségei az ajándék csomag árához hozzáadódva képezik a fizetendő díjat.
5.2. A fizetés történhet átutalással vagy készpénzben. Átutalásnál a Szolgáltató díjbekérőt küld a megadott email címre. A készpénzes fizetés -előre egyeztetett időpontban- a Szolgáltató székhelyén vagy kiszállítás esetén utánvéttel történik. 
5.3. Az Ajándék a díj beérkezését követően kerül kiküldésre. Ez alól az utánvétes fizetés kivétel.
5.3.1. A kiküldés – az Ajándékozó választása alapján- történhet online vagy fizikai csomag formában. Az online kiküldés a megadott emailcímre küldött levélbe csatolmányként történik. Az Ajándék automatikusan az Ajándékozónak, az általa megadott címre- emailcímre kerül kiküldésre. Az Ajándékozottnak közvetlenül is küldhető az Ajándék, amennyiben ezt előre jelzi az Ajándékozó. A hozzá tartozó üdvözlő szövegben az Ajándékozó neve feltüntetésre kerül, hacsak erről az Ajándékozó másként nem rendelkezik.  
5.3.2. A kiküldés a díj beérkezésétől számított 1-5 munkanapon belül – attól függően, hogy online vagy fizikai formában - történik. 
5.3.3. Az Ajándékok egyedi azonosítója a rajta található szám. Ezzel a számmal vehető igénybe a szolgáltatás. Amennyiben az Ajándékozó a Szolgáltatónak megadja az Ajándékozott nevét, úgy az adott számhoz tartozó szolgáltatást, csak a megadott nevű ügyfél veheti igénybe. Egyéb esetben a Szolgáltató a teljesítést a sorozatszámot jelző személynek kezdi meg, azaz Őt tekinti Ajándékozottnak. Megkezdett személyre szabott szolgáltatás már nem ruházható át más személyre. 

6.    Elállási jog
6.1. A megrendeléstől való elállás a díj beérkezéséig költségmentesen megtehető. Írásban, telefonon történő visszajelzéssel, vagy -a díj nem fizetésével történő- ráutaló magatartással.
6.2. Az ajándék vásárlásától való elállás a díj megfizetését követően, az ajándékcsomag emailes kiküldését vagy a fizikai csomag Ajándékozó által történő átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül, írásos nyilatkozattal történhet. Az Ajándékozó az egyértelmű Ajándékjegy/csomag elállási nyilatkozatát a köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz.
6.3. Ajándékjegy/csomag Elállási Nyilatkozat
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa el az info@angyalokkonyhaja.hu címre)
Alulírott ……………………. (ajándék vásárló/díjfizető neve) kijelentem, hogy gyakorlom 14 napos elállási jogomat az alábbi szolgáltatási csomag, mint termék tekintetében: ……………………………………………….(ajándékjegy, csomag neve) 
Ajándékcsomag átvétel időpontja: …………év …………….hó …  nap
A csomagot online / fizikai formában kaptam (kiemeléssel, aláhúzással kiválasztandó).
A fizikai csomagot postán feladtam az Angyalok Konyhája Kft. 1013 Budapest, Attila út. 27.1. em. 3. címre. Az ajánlott levél száma: ………………………… (csak fizikai formában átvett jegy esetében)
Az ajándékcsomag értékét az alábbi bankszámlára kérem visszautalni: 
……………………….(Bank neve)  ………………..- …………………-…………………. 
Kelt: …………………………………………….
……………………………..(ajándék vásárló aláírása)

6.4. Amennyiben az Ajándékozó eláll a szerződéstől, úgy a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az Ajándékozó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti az Ajándékozó által befizetett díjat, ideértve a kiszállítás költségét is. 
Az Ajándék visszaküldésének közvetlen költségét az Ajándékozó viseli. 
A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy az Ajándékozó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
6.5. Amennyiben az Ajándékozott áll el a fenti 14 napon belül a szolgáltatás igénybevételétől, azt, két módon teheti, az Ajándékozó hivatalos elállási nyilatkozatán keresztül, vagy az Ajándék jegy írásos másra -harmadik személyre történő- átruházásával. A Szolgáltató az Ajándékozott elállásáról az Ajándékozót értesíti. Az Ajándékban szereplő már megkezdett, személyre szabott szolgáltatás másra nem ruházható át. 
6.6. Az elállási időn túli lemondás esetén a megrendelés teljes összegét ki kell fizetni. A Szolgáltató visszatérítést nem vállal. 

7.    Módosítás
7.1. A szállítási cím módosítására a kiküldési napot megelőző nap 6 óráig van lehetőség. Időn túli módosítás esetén a körzetváltozással járó különbözeteknél pénzt vissza nem térítünk, de az esetleges többletköltség utólag felszámolásra kerül.
7.2. Az adott sorszámú Ajándékot felhasználó nevének módosítására az Ajándék felhasználásának 1. lépése előtt van lehetőség, a lépések a Szolgáltató a honlapján olvashatóak az Ajándékon feltüntetett elérési útvonalon.
A módosításra jogosult az Ajándékozó és az Ajándékozott. Az Ajándékcsomag felhasználójának névmódosítására egy alkalommal van lehetőség.

8.    Panaszkezelés
8.1. Panasznak minősül a Szolgáltató. tevékenységével, szolgáltatásával, termékével - vagy mulasztásával szemben felmerülő minden olyan kifogás, amelyben a panaszos egyértelműen az Angyalok Konyhája Kft. eljárását (különösen: szolgáltatási, ügyintézési, - nyilvántartási hiba) kifogásolja.
Nem minősül panasznak, ha az ügyfél általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel.
8.2. Panaszos lehet az Ajándékozó, az Ajándékozott és egyes esetekben az Ajándék Felhasználója, mint szolgáltatási tevékenységének igénybe vevője. 
Panasz esetén eljárhat meghatalmazott útján is. Amennyiben meghatalmazott útján jár el, úgy a meghatalmazásnak a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben foglalt követelményeknek kell eleget tenni. A panasz képviselő vagy meghatalmazott útján történő benyújtása esetén Szolgáltató vizsgálja a benyújtási jogosultságot, amelyet a benyújtó meghatalmazással igazol. Bejelentésre szolgáló nyomtatvány alkalmazása esetén a panaszos neve mellett fel kell tüntetni a panaszos törvényes, illetve meghatalmazotti képviselőjeként eljáró, panaszbenyújtó természetes személy nevét is.
8.3. A panasz bejelentésének módjai
Elektronikus levélben az info@angyalokkonyhaja.hu címen, vagy 
Postai levélben a 1013 Budapest, Attila út 27. 1/3. címen.
8.4. Panaszkezeléssel kapcsolatos döntés közlése
8.4.1. A Szolgáltató a panaszügyben hozott érdemi döntését pontos, közérthető és egyértelmű indokolással ellátva és azt írásba foglalva továbbítja a panaszos részére.
Ha az érdemi döntést közlő dokumentum jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely megjelölése mellett annak érdemi rendelkezését is ismerteti.
8.4.2. A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:
Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályához (Cím: 1051 Budapest, Sas u.19. III. em.) vagy a területileg illetékes járási hivatalokhoz. Elérhetőségeket itt találhatnak: jarasinfo.gov.hu.
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; www.bekeltetes.hu), vagy az ügyfél döntése alapján a polgári perrendtartás szabályai szerinti bírósághoz.
8.5. A Szolgáltató a panaszt és az arra adott választ 1 hónapig őrzi meg.

9. Kiszállítás fizikai csomag esetén
9.1 Kiszállítást végző futár cég:
Cégnév: Ezüst Kisangyal Kft.
Székhely: 1191 Budapest, Mikes utca 1.
Adószám: 24063915-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-988709
Képviseli: Csányi Gergely
Telefonszám: +36 30 434 5302
Konkrét időpontra történő kiszállítást az ár nem tartalmaz.
9.2 A csomagot a Szolgáltató a Magyar Posta ZRT. közreműködésével is eljuttathatja. 

10.    Egyéb rendelkezések 
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Budapest, 2021.09.01.

KOSÁR

FIZETENDŐ

Rendelés értéke

0 Ft